نمایش یک نتیجه

اندیکاتور بررسی صحت عملکرد شستشو – تست پروتئین Informer Med لهستان

۱۳۹۹/۰۲/۱۴

بهتر است در مرحله بازرسی، به شکل روتین شیفتی یا روزانه یا هر بازه زمانی که مد نظر مرکز است، نتیجه شستشوی دستی با استفاده از وسایلی که مخصوص پایش شستشو و پاکیزگی است، پایش شود

مطالعه بیشتر