برگه A4 تست بووی دیک Crosstex SPSmedical امریکا

بووی دیک برگ جهت استفاده در پک آزمون استفاده می شود، در این آزمون از حوله جراحی 100% کتان استفاده می شود، شیت برگ بووی دیک وسط پک آزمون قرار داده می شود.