استریلیزاسیون چیست؟

استریلیزاسیون فرایندی است مطلق که موجب از بین رفتن تمامی میکروارگانسیم های زنده می شود. درحالی که مواد ضد عفونی کننده(Disinfectants)  در سه درجه بر میکرو ارگانسیم های اثر دارند.

درجه مقاومت میکرو ارگانسیم ها در برابر عوامل نابود کننده آن عوامل(فیزیکی و شیمیایی) متفاوت است که. اندوسپورها بیشترین مقاومت را دارند. به همین دلیل، از آن ها برای ارزیابی عمل استریلیزاسیون استفاده می شود.

 

تفاوت استریلیراسیون و ضد عفونی کردن