محتوای مربوط به اعتباربخشی بیمارستان و واحد استریل مرکزی

خدمات بهداشتی درمانی در اغلب کشورها به عنوان مهمترین بخش سلامت مورد توجه است. فعالیت بیمارستان‌ها در محیطی متغیر و پیچیده متاثر از عوامل اقتصادی فرهنگی، اجتماعی سیاسی و دغدغه ارائه خدمات مطلوب شکل می‌گیرند. مدیریت این مراکز مستلزم استفاده بهینه از منابع و فرصت‌ها برای دستیابی به جایگاه مناسب و پاسخ‌گویی در نظام سلامت است. در کشور ما بیمارستانها به عنوان سازمانهای اجتماعی بسیار پیچیده حدود نیمی از هزینه های بخش سلامت را به خود اختصاص داده و جایگاه مهمی در ساختار سلامت جامعه دارند از همین روی مدیریت بیمارستان نیز به عنوان یک سازمان پیچیده نیازمند اتخاذ شیوه های کارآمد بر پایه تفکر سیستمی و پرهیز از ساده انگاری مولفه های مدیریت کیفیت است بر این اساس نظام سلامت در بسیاری از کشورها قوانین و استانداردهای ساختاری و عملکردی را با رویکرد بومی طراحی تدوین و ابلاغ می‌نمایند. این الزامات قانونی شامل استانداردهای تاسیس و اداره مراکز بهداشتی درمانی از جمله بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی است. این الزامات ساختاری و عملکردی چارچوب اصلی هرگونه استانداردسازی است و هر گونه تخطی از قوانین و مقررات نظام سلامت مغایر ماهیت مراکز بهداشتی و درمانی است. ضمن آنکه سایر قوانین عمومی کشور چارچوبی لاینفک در بومی سازی دانش مدیریت در اداره این مراکز است.

راه حل های قابل ارائه برای برآورده ساختن سنجه های اعتبار بخشی سال 1395 بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی
چک لیست ممیزی داخلی برای اعتبار بخشی سال 1395 بخش استریل مرکزی
بندهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران سال 1395 بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی و مهندسی بهداشت محیط
چک لیست بخش استریل مرکزی در جهت تطابق با استاندارد روز دنیا
بندهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران سال 1398 بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی
چک لیست ممیزی داخلی برای اعتبار بخشی سال 1398 بخش استریل مرکزی
بندهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران سال 1401 – بخش استریل مرکزی، کنترل عفونت، بهداشت محیط
چک لیست ممیزی داخلی برای اعتباربخشی بیمارستان سال 1401 – بخش استریل مرکزی
بندهای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی در ایران سال 1401 – بخش استریل مرکزی، کنترل عفونت
چک لیست ممیزی داخلی برای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی سال 1401 – بخش استریل مرکزی
چک لیست بخش استریل مرکزی در جهت تطابق با استاندارد روز دنیا
دستورالعمل اعتباربخشی دور ششم بیمارستان‌های کشور (سال 1403)

 

 

با توجه به دور اول اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی و انتشار راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی برای این نوع مراکز، در این سلسه وبینارها هم آشنایی لازم با سنجه های اعتباربخشی مراکز جراحی محدود انجام می شود و هم روش درست و کامل انجام فرآیندها مرور می شود تا پرسنل بتوانند ضمن اجرای درست فرآیندها، به سوالات اعتباربخشی پاسخ کامل دهند.

مخاطبین: مسئولین کنترل عفونت، مسئولین و پرسنل بخش استریل مرکزی، پرسنل اتاق عمل مرتبط با فرآیندهای استریلیزاسیون، مهندسان بهداشت محیط

محتوا شامل

 • دانلود راهنمای جامع استانداردهای اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی – وزارت بهداشت (تابستان 1401)
 • دانلود فرم های بایگانی واحد استریلیزاسیون
 • چک لیست ممیزی داخلی برای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی سال 1401 – بخش استریل مرکزی
 • فیلم‌های ضبط شده وبینارها: 
  بخش اول: نکات مهم اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود
  بخش دوم: شستشو و پاکسازی ابزار و وسایل
  بخش سو.م: انتخاب برس و شستشوی دستی ابزار
  بخش چهارم: دستگاه پاک کننده اولتراسونیک
  بخش پنجم: دستگاه خودکار شستشوی ابزار
  بخش ششم: استریلیزاسیون اقلام حساس به حرارت
  بخش هفتم: آزمون‌های اطمینان از عملکرد دستگاه‌های استریل کننده
  بخش هشتم: ملاحظات پک استریل
  بخش نهم: استریلیزاسیون استفاده فوری