راهنمای ملی و بین المللی

1- ثبت نتایج اندیکاتور پایش عملکرد دستگاه شستشوی خودکار
2- CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities
3- راه حل های قابل ارائه برای برآورده ساختن سنجه های اعتبار بخشی سال 1395 بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی
4- چک لیست ممیزی داخلی برای اعتبار بخشی سال 1395 بخش استریل مرکزی
5- بندهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران سال 1395 بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی و مهندسی بهداشت محیط
6- چک لیست بخش استریل مرکزی در جهت تطابق با استاندارد روز دنیا
7- برگه های ثبت و بایگانی برای بخش استریل مرکزی
8- بندهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران سال 1398 بخش خدمات استریلیزاسیون مرکزی
9- چک لیست ممیزی داخلی برای اعتبار بخشی سال 1398 بخش استریل مرکزی
10- بندهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران سال 1401 – بخش استریل مرکزی، کنترل عفونت، بهداشت محیط
11- چک لیست ممیزی داخلی برای اعتباربخشی بیمارستان سال 1401 – بخش استریل مرکزی
12- بندهای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی در ایران سال 1401 – بخش استریل مرکزی، کنترل عفونت
13- چک لیست ممیزی داخلی برای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی سال 1401 – بخش استریل مرکزی
14- چک لیست بخش استریل مرکزی در جهت تطابق با استاندارد روز دنیا
15- برگه های ثبت و بایگانی برای فرآیندهای مرتبط با استریلیزاسیون (فرم قدیمی)
16- برگه های ثبت و بایگانی برای فرآیندهای مرتبط با واحد استریلیزاسیون (1401)
(در صورت نیاز به فایل ورد فرم های بایگانی، لطفا تماس بگیرید تا برای شما ارسال شود)