پایش دستگاه امحا زباله نوع بخار – قسمت دوم

برای اطمینان از صحت یک فرآیند استریلیزاسیون، پایش فیزیکی یا مکانیکی، بیولوژیک، و شیمیایی انجام می شود. یک استریلایزر بخار پیش خلا، زمانی که به عنوان دستگاه بی خطرساز زباله به کار می رود نیز همان پایش های روتین را نیاز دارد.