روش استفاده از محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید

 

فرآیند

محصول

پلاسما پراکسید هیدروژن نکات و روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی پلاسما پراکسید هیدروژن
 نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک پلاسما پراکسید هیدروژن
انکوباتور 60 درجه 11 میلی متری
نوارچسب کلاس 1 اتوکلاور
استریلیزاسیون بخار نکات و روش استفاده از برگه A4 تست بووی دیک
نکات و روش استفاده از تست پک یکبار مصرف بووی دیک
نکات و روش استفاده از اندیکاتور بووی دیک پیشرونده
نکات و روش استفاده از PCD 
نکات و روش استفاده از نشانگر شیمیایی تیپ 4 بخار
نکات و روش استفاده از اندیکاتور کلاس 5
نکات و روش استفاده از اندیکاتور تیپ 6 پیشرونده
نکات و روش استفاده از اندیکاتور کلاس 6 پیشرونده DUAL
نکات و روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی تیپ 6 لمینیت دار با فضای نوشتن اطلاعات سیکل
نکات و روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی تیپ 6 بدون لمینیت با فضای نوشتن اطلاعات سیکل
نکات و روش استفاده از نشانگر بیولوژیک بخار 24 ساعته
نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک بخار 10 ساعته
نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک بخار پوشش پلاستیکی Log6 
نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک شیشه ای بخار  Crosstex SPSmedical – Log6
نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک شیشه ای بخار LTA – Log6
نکات و روش استفاده از کاغذ کرپ استریلیزاسیون
 نوار چسب Tape Indicator Steam
اتیلن اکساید نکات و روش استفاده از نشانگر بیولوژیک گاز اتیلن اکساید
نکات و روش استفاده از نوار اسپور باسیلوس آترافئوس
حرارت خشک یا فور نکات و روش استفاده از اندیکاتور شیمیایی حرارت خشک 
نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک ویال شیشه ای
نکات و روش استفاده از نوار اسپور باسیلوس آترافئوس
فرمالدهید نکات و روش استفاده از نشانگر شیمیایی فرمالدهید 
انواع استریلیزاسیون نکات و روش استفاده از انکوباتور 37 درجه
نکات و روش استفاده از انکوباتور 60 درجه
نکات و روش استفاده از انکوباتور قابل تنظیم
نکات و روش استفاده از ظروف کانتینر فلزی بسته بندی چند منظوره
نکات و روش استفاده از سبد کانتینر استریلیزاسیون
نکات و روش استفاده از رول بسته بندی بخار و اتیلن اکساید
نکات و روش استفاده از سیلر بسته بندی
 نکات و روش استفاده از نمایشگر دما و رطوبت در CSSD
 نکات و روش استفاده از ترمومتر مادون قرمز 
ماژیک Marker Permanent
لیبل رنگی Identification

امحا زباله

نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک پوشش پلاستیکی ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس
نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس-ویال شیشه ای Log6
نکات و روش استفاده از اندیکاتور بیولوژیک پوشش پلاستیکی باسیلوس آترافئوس
نکات و روش استفاده از نوار اسپور باسیلوس آترافئوس-Log6

شستشو و پاک کنندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنترل عفونت