برای شرکت در مسابقه نقاشی مان آرتا سلامت باید عکس نقاشی را از طریق فرم زیر ارسال کنید.