1- آلودگی زدایی

2- خشک کردن

3- بازرسی

4- بسته بندی

ا

نکوباسیون: در دمای 55 تا 62 با زمان توصیه شده -> بایگانی

آزمون بیولوژیک: هفته ای یکبار در یکی از سیکل های روز کاری -> بایگانی

آزمون شیمیایی: تمام سیکل ها در روز کاری -> بایگانی

آزمون بووی دیک: اولین سیکل روز کاری با چمبر خالی -> بایگانی

 

دانلود مراحل خلاصه شده کار و بایگانی نتایج در بخش استریل مرکزی و درمانگاه و مطب دندانپزشکی

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید