برگه و رول لیبل ردیابی ابزار – رنگ های مختلف Steris IMS امریکا

از این محصول برای جداسازی ابزار ست های جراحی با تخصص های مختلف می توان استفاده کرد.