لیبل ۱۱۲۵ عددی بخار، پلاسما، پراکسید هیدروژن، فرمالدهید، اتیلن اکساید Crosstex SPSmedical امریکا