ماژیک مخصوص نوشتن در فرآیند استریلیزاسیون Crosstex SPSmedical امریکا

تماس بگیریدتماس بگیرید
اشتراک گذاری

توضیحات

 Marker Permanent یک نوع ماژیک از محصوالت کمپانی امریکایی SPSmedical Crosstex است که به دلیل ایمنی و غیرسمی بودن جوهر دارای نشان Certified AP میباشد.

 • جوهر این محصول تا دمای 062 درجه سانتیگراد مقاوم است و در حضور بخار نیز هیچ تغییری نمیکند.
 • جوهر این محصول در برابر آب و شویندههای معمولی مقاوم است.
 • این محصول جهت استفاده در انواع سیکل استریالیزر بخار آزمایش و تایید شده است.
 • محصول در محلی دور از مواد شیمیایی نگهداری شود که دمای 51 تا 02 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از 12درصد برقرار باشد.
 • ضخامت این محصول در دو نوع fine و fine extra است که نوع fine ضخیمتر است.
 • پیش از استفاده از این محصول، نیازی به تکان دادن آن وجود ندارد.
 • کاربرد این محصول در بخش استریل مرکزی یا واحد فرآیندهای استریلیزاسیون، برای نوشتن بر روی نوارچسب بسته بندی، نوشتن بر روی نایلون پیلپک بسته بندی، نوشتن بر روی اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیک، و نوشتن بر روی فرمهای بایگانی است.

روش استفاده از Marker Permanent در استریلیزاسیون :

A .بسته بندی با کاغذ کرپ، پارچه، پارچه های نبافته مانند SMSها: در این نوع جنسهای بسته بندی، از نوارچسب مخصوص استریلیزاسیون استفاده میشود.

 • از نوشتن بر روی خود پارچه یا کاغذ بسته بندی باید خودداری کرد.
 • بر روی سطح چسب، میتوان مواردی چون تاریخ استریلیزاسیون، شماره استریالیزر، شماره سیکل استریالیزر، محتویات پک، شخص پک کننده، … را یادداشت نمود. نوع یادداشت و موارد آن الزم است بر اساس پروتکل مرکز و در هماهنگی با مصرفکننده پک باشد.
 • بهترین زمان نوشتن موارد الزم، زمانی است که چسب بر روی پک قرار دارد، یعنی از قبل آماده نشده باشد.
 • بهتر است از مخفف نوشتن استفاده شود تا زمان و جوهر کمتری برای نوشتن صرف شود. مخففها بر اساس هماهنگیهای داخلی است. مثال میتوان به جای نام محتویات پک، از کدها یا کلمات خالصه استفاده کرد یا به افراد با اسامی مختلف، ترکیبی از کدهای حروف و عدد نسبت داد.

B .بسته بندی با پیل پک: بر روی قسمت کاغذی پیل نباید نوشته شود، بر روی قسمت نایلونی میتوان یادداشت کرد. البته میتوان بر روی قسمت نایلونی، مقدار الزم از نوارچسب استریلیزاسیون چسباند و بر روی آن نوشت.

C .بسته بندی با کانتینر فلزی و پالستیکی: امکان استفاده از نوارچسب روی کانتینر نیست. باید از کارت یا لیبل کانتینر استفاده کرد و بر روی آن یادداشت انجام داد.

 • پس از خنک شدن پکها، انبارش و توزیع آنها انجام میشود. در محل مصرف، در صورت نیاز، اطالعات و یادداشتهای نوشتهشده باید بر روی مستندات الزم منتقل شود. مثال در صورتی که پک استریل دارای لیبل اطالعات نباشد، در محل استفاده از پک، الزم است تاریخ استریل، شماره دستگاه، شماره سیکل و هر آنچه با توجه به روش اجرایی مرکز الزم است، بر روی برگه یا رایانه ثبت شود.

D .نوشتن روی اندیکاتورهای شیمیایی: برخی مراکز تمایل به یادداشت مواردی چون مشخصات فرد جمعکننده محتویات پک، تاریخ پک کردن، و در صورت مشخص بودن، مواردی چون تاریخ استریلیزاسیون، شماره استریالیزر، و شماره سیکل را بر روی اندیکاتور شیمیایی داخل پک )اندیکاتور داخلی از نوع تیپ 4 ،1 ،6 )دارند. این اندیکاتورهای داخلی ممکن است به شکل نوار یا کارت باشند.

E .نوشتن روی اندیکاتورهای بیولوژیک: در زمان قراردادن اندیکاتور بیولوژیک در PCD ،توصیه میشود به منظور تفکیک آنها در زمان انکوباسیون و تفسیر نتیجه، اطالعاتی از سیکل یا دستگاه بر روی درب یا لیبل اندیکاتور بیولوژیک یادداشت شود. بر روی درب یا لیبل اندیکاتور بیولوژیک کنترل مثبت نیز عالمتی مانند حرف C یا P میتوان درج کرد تا در زمان انکوباسیون مشخص باشد.

دانلود توضیحات محصول

توضیحات تکمیلی

برند