مراکز جراحی محدود چیست؟

ماده2- مرکز جراحی محدود و سرپایی به موسسه ای اطلاق می گردد که بیمار پس از انجام جراحی، حداکثر در طول چند ساعت (کمتر از ۲۴ ساعت) قادر به ترک آن باشد.

جراحی محدود و سرپایی اعم از جراحی مینوروماژور به آن دسته از اعمال جراحی گفته می شود که بیمار پس از جراحی و اتمام مراقبتهای بیهوشی با رعایت مفاد ماده ۲، قابل ترخیص باشد.

منبع: ماده 1قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت. درمـان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367و ماده 8قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی مصـوب سـال 1364 و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال 1365هیئت محترم وزیـران و اصـلاحات سـال 1366 آئـین نامـه تاسـیس مرکز جراحی محدود و سرپائی

اعمال جراحی مجاز در مراکز جراحی محدود

طبق ماده 4 آئین نامه فوق، رشته های تخصصی و اعمال جراحی مجاز شامل رشته هایی است که مورد تائید وزارت بوده و در پروانه بهره برداری(تاسیس) مراکز قید می گردد.

شرایط تاسیس مرکز جراحی محدود

در فصل دوم، بند الف شرایط متقاضیان تاسیس بدین شرح اند

ماده ۵ – اجازه تاسیس مرکز منحصراً به شرکتهای تعاونی خدمات بهداشتی درمانی، پس از تصویب کمیسیون قانونی و اخذ موافقت اصولی از وزارت با شرایط ذیل داده میشود :

۵-۱- عضویت حداقل یکنفر متخصص از گروههای جراحی یا بیهوشی در شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی الزامی است.

۵-۲- به هر شرکت تعاونی خدمات بهداشتی درمانی بیش از یک پروانه تاسیس مرکز داده نمی شود، رعایت ضوابط مندرج در ماده ۴۷ این آیین نامه برای موسس الزامی است.

راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی

نسخه مورد استناد اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی (دوره اول-تابستان 1401)

راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود که به منظور شفاف و عینی شدن سنجش استانداردهای مذکور تدوین شده است، پس از اجرای اعتباربخشی آزمایشی ۲۰ مرکز جراحی محدود در سال ۱۳۹۹، و کسب بازخوردها و نظرات محیطی و ستادی؛ با اندکی تغییرات به شرح ذیل برای اولین دور اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود کل کشور قابل استناد خواهد بود:

  • در نسخه مورد استناد از راهنمای جامع استانداردهای اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود ، ۳ محور به عنوان مولفه های اصلی، ۳۹ استاندارد کیفی و ۱۴۷ سنجه به تفکیک ۷۶ سنجه سطح یک، ۵۳ سنجه سطح دو و ۱۸ سنچه سطح سه وجود دارد. در ذیل هر استاندارد، سنجه های

مرتبط در چارچوپ جداول یکسان معرفی و ذیل هر سنجه، ملاک های ارزیابی با همراه توضیحات مربوط جهت شفاف سازی بیشتر جهت پیاده سازی و ارزیابی سنجه ها ارائه شده است. همچنین سنجه ها در سه سطح به شرح ذیل طبقه بندی شده اند:

سنجه های سطح یک: سنجه هایی که اهمیت، حساسیت و امکان تحقق آنها بالا و در حدود انتظارات اولیه و پایه فعالیت هر مرکز جراحی محدود می باشند.

سنجه های سطح دو: سنجه هایی که امکان تحقق آنها متوسط و در حدود انتظارات وضعیت فعلی مراکز جراحی محدود می باشند.

سنجه های سطح سه: سنجه هایی که امکان تحقق آنها پایین تر و فراتر از حدود انتظارات نسبت به وضعیت فعلی مراکز جراحی محدود باشند.

 

دانلود راهنمای جامع استانداردهای اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی

 

  وبینار نکات مهم اعتباربخشی مراکز جراحی محدود

 

فیلم آموزشی چک لیست اعتباربخشی مراکز جراحی محدود

[jwp-video n=”1″]

 

 

 

 

Infection prevention and control
ب-4 پیشگیری و کنترل عفونت

 

Infection prevention and control
ب-4 پیشگیری و کنترل عفونت

 

Infection prevention and control
ب-4 پیشگیری و کنترل عفونت

 

 

  چک لیست اعتبار بخشی مراکز جراحی محدود-واحد استریلیزاسیون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *