بایگانی دسته‌ی: ساختار واحد استریلیزاسیون

الزامات اساسی در ساختار یک بخش استریل مرکزی

الزامات اساسی در ساختار یک بخش استریل مرکزی یا مکانی که فرآیندهای استریلیزاسیون انجام می شود شامل مجموعه ای از نکات مهم می باشد: به طور مثال تعریف جریان کاری اصلی در یک CSSD، تردد پرسنل و کنترل ترافیک در یک CSSD (به طور که برای پرسنل تعریف شده باشد که در کجای بخش استریل…