با توجه به دور اول اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی و انتشار راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی برای این نوع مراکز، در این سلسه وبینارها هم آشنایی لازم با سنجه های اعتباربخشی مراکز جراحی محدود انجام می شود و هم روش درست و کامل انجام فرآیندها مرور می شود تا پرسنل بتوانند ضمن اجرای درست فرآیندها، به سوالات اعتباربخشی پاسخ کامل دهند.

چرا شرکت در این وبینارها مهم است؟

با توجه به دور اول اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی و انتشار راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی برای این نوع مراکز، برای پرسنل بخش استریل مرکزی و سایر پرسنل مرتبط با فرآیندهای شستشو، بسته بندی، و استریل کردن ابزار و وسایل پزشکی مفید و لازم خواهد بود که با سنجه های این اعتباربخشی آشنا باشند و فرآیندهای مدنظر را به شکل درست و کامل اجرا کنند. در صورت عدم اجرای کامل فرآیندها و یا عدم آمادگی پرسنل در پاسخگویی به پرسش ها در زمان اعتباربخشی، ممکن است زحمات پرسنل زیر سوال برود و نارضایتی ایجاد شود

دستاورد شرکت کنندگان پس از شرکت در این وبینار

با توجه به دور اول اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی و انتشار راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی برای این نوع مراکز، افرادی که سنجه های مرورشده در این وبینار را به درستی متوجه باشند و فرآیندها را به شکل درست و کامل اجرا کنند، در اعتباربخشی مراکز جراحی محدود موفق خواهند بود.

مخاطبین

مسئولین کنترل عفونت، مسئولین و پرسنل بخش استریل مرکزی، پرسنل اتاق عمل مرتبط با فرآیندهای استریلیزاسیون، مهندسان بهداشت محیط

توجه: برای دسترسی و دانلود فیلم های ضبط شده وبینار و مستندات روی، موضوع موردنظرتان کلیک کنید.
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.