سمینار پایش استریلیزاسیون (اتوکلاو – آون)

برگزار کننده: واحد آموزش مان آرتا سلامت
گروه هدف: پرسنل واحد آزمایشگاه میکروبی، تضمین کیفی، کنترل کیفی، تولید و آمپول سازی شرکت دارویی آرایشی و بهداشتی مینو
هدف از برگزاری دوره و نتایج بدست آمده: مرور نکات پایش فرآیند استریلیزاسیون بخار و فور

سمینار پایش استریلیزاسیون (اتوکلاو – آون)

برگزار کننده: واحد آموزش مان آرتا سلامت
گروه هدف: پرسنل واحد آزمایشگاه میکروبی، تضمین کیفی، کنترل کیفی، تولید و آمپول سازی شرکت دارویی آرایشی و بهداشتی مینو
هدف از برگزاری دوره و نتایج بدست آمده: مرور نکات پایش فرآیند استریلیزاسیون بخار و فور