اسفنج صابونی شستشو بدن بیمار بدون آب Informer Med لهستان

در استفاده از این محصول نیازی به آبکشی بدن بیمار نیست

دسته: