دماسنج مادون قرمز اندازه گیری دمای پک استریل شده Crosstex SPSmedical امریکا

با استفاده از این دماسنج، می توان از راه دور دمای نقطه مورد نظر را اندازه گیری کرد.