ذره بین بازرسی ابزار مجهز به چراغ و پایه Steris IMS امریکا

از این محصول برای بازرسی ابزارها و وسایل مختلف پس از شستشو/ پیش از بسته بندی استفاده می شود.