نمایشگر دما و رطوبت در CSSD برند Crosstex SPSmedical امریکا

با استفاده از این رطوبت سنج و دماسنج، می توان رطوبت نسبی هوا و دمای محیط را اندازه گیری کرد.