اندیکاتور بررسی صحت عملکرد دستگاه واشینگ به همراه نگهدارنده

اندیکاتور واشینگ در پایش انواع چرخه های دستگاه شستشوی خودکار ابزار و وسایل است. این نشانگر واشینگ سمی نیست و هیچ گونه آلودگی ایجاد نمی کند