سبدهای بسته بندی و استریلیزاسیون Case Medical امریکا

طراحی سبدها این قابلیت را به کاربر می دهد تا در صورت نیاز سبـدها را روی هـم قـرار دهد