موضوع آموزش: بخشی از کارگاه آموزشی برس کشی و شستشوی دستی ابزار و وسایل

سرفصل‌ها:

  • بسته بندی وسایل و ست‌های مختلف و چینش در فرآیند استریلیزاسیون
  • انواع اندیکاتورهای شیمایی، بیولوژیک و…

مدت زمان آموزش: 120 دقیقه

 

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.