Tracking – Recall

دست کم در دو وضعیت، اجرای فرآیند Recall لازم می شود: اگر اندیکاتور بیولوژیک پایش روتین مثبت شود یا اگر در محل استفاده از پک ها، مثلا در اتاق عمل، مشاهده شود اندیکاتور شیمیایی داخل یک پک پاس نشده است.

اگر بازبینی برگه چاپی در انتهای سیکل (بخشی از پایش فیزیکی) به هر دلیل با تاخیری پس از توزیع وسایل به بخش ها انجام شود و مشاهده شود که پارامترها و متغیرها مورد تایید نیستند، در این حالت نیز نیاز به اجرای بازخوانی یا فراخوانی است.

در داخل هـر پـک یـا سیـنی یا ظرف کانتینر فلزی، یک اندیکاتور داخلی (Internal Indicator) در سخت ترین نقطه نفوذ عامل استریل کننده قرار داده می شود. در صورتی که در محل مصرف، مثلا در یک اتاق عمل، اندیـکاتور داخـلی وضعیتی را نشان می دهد که گویای فراهم نشدن شرایط لازم فرآیند استریلیزاسیون است ( یعنی پاس نشده باشد)، نباید از وسایل داخل پک استفاده شود. بر اساس روش اجرایی مرکز، مسئول مربوطه باید مطلع شود و پک به همراه اندیکاتور و مشخصات بار (لات نامبر سیکل) به بخش استریل مرکزی بازگردانده شود.

لات نامبر باید بر روی تمام پک های یک سیکل الصاق (به شکل لیبل یا کارت) یا بر روی چسب نوشته شده باشد. این لات نامبر دست کم باید شامل تاریخ سیکل استریلیزاسیون، کد کاربر، کد دستگاه استریلایزر، و شماره سیکل آن دستگاه در آن روز کاری باشد.

در این صورت لات نامبر تمام پک های هر کدام از سیکل ها، یکسان خواهد بود. لات نامبر چیزی شبیه 0912040306 می تواند باشد، یک کد 10رقمی، که از چپ به راست گویای تاریخ استریلیزاسیون (دوازدهم آذرماه)، کد کاربر (کاربر 04)، شماره دستگاه (دستگاه شماره 03) و شماره سیکل آن دستگاه (ششمین سیکل کاری آن دستگاه در روز کاری دوازدهم آذرماه) می باشد. هر مرکز به سلیقه خود، لات نامبر را طراحی و اعمال می کند.

اگر فقط یک کاربر، و یا فقط یک سیکل در روز، و یا فقط یک استریلایزر وجود دارد، می توان کد مربوط به آن را حذف کرد. می توان نوع پک و هر اطلاعات دیگر را در صورت نیاز به لات نامبر افزود، گرچه برای فرآیند Recall نیازی نیست.
سه قسمت برای ممکن شدن انجام فرآیند Recall باید همکاری کنند. تولیدکننده یا همان بخش استریل مرکزی، لات نامبر را تولید و بر روی تمام پک ها یادداشت یا الصاق می کند. در زمان تحویل به مصرف کننده (مثلا بخش ها یا اتاق عمل ها)، توزیع کننده که معمولا قسمتی از خود بخش استریل مرکزی است، لات نامبر هر پک را در دفتر یا رایانه تحویل ثبت می کند، مثلا چه نوع پکی با چه لات نامبری در چه تاریخی به چه کسی یا مصرف کننده ای تحویل شد.

یاداشت نکردن لات نامبر در زمان تحویل پک به مصرف کننده، انجام فرآیند Recall را در صورت لزوم غیرمـمکن می کند، مگر در شرایطی بسیار خاص. تحویل گیرنده یا مصرف کننده هم بایـد ثبت کند که هر لات نامبر را برای چه موردی استفاده کرده است، یعنی در اتاق عمل باید پس از بـازکردن پـک و تصـمیم به استفاده از آن، لات نامبر آن پک را در پرونده آن بیمار ثبت کنند. اگر هریک از این سه قسمت به درستی کار نکند، کل فرآیند معیوب خواهد بود.

الصاق اندیکاتور داخلی یک پک در پرونده یک بیمار ارزشی ندارد، مگر این که حاوی اطلاعاتی باشد. ارزش اندیکاتور داخلی تنها برای این است که تصمیم گرفته شود یک پک استفاده بشود یا نشود، اگر اندیکاتور داخلی پاس شده باشد و پک استفاده شود، اندیکاتور داخلی دور انداخته می شود و لات نامبر آن پک در پرونده بیمار ثبت می شود، اگر اندیکاتور داخلی پاس نشده باشد و پک استفاده نشود، پک بر اساس روش اجرایی مرکز مرجوع می شود.

دو راه برای کم کردن تعداد محتمل Recall و کم تر کردن تعداد پک های مشکوک در صورت نیاز به Recall، یکی استفاده از PCD شیمیایی (اندیکاتور کلاس 5 یا 6 داخل PCD) در هر سیکل است و دیگری کم تر کردن تناوب زمانی آزمون روتین بیولوژیک از یک هفته به چندبار در هفته یا هر روز یا هر سیکل.

نقص سـیکل استریلیـزاسیون، در مواقع زیـادی، ناشی از استفـاده و تفـسیر نادرست اندیکاتورها، انتخاب نادرست برنامه دستگاه استریلایزر متناسب با وسایل داخل چمبر، استفاده از مواد بسته بندی نادرست برای وسایل، تکنیک نادرست بسته بندی، چینش نادرست وسایل در داخل چمبر، و مواردی از این دست است.

در فرم ثبت نتایج مونیتورینگ شیمیایی عملکرد روزانه استریلایزر، لیبل حاوی لات نامبر، الصاق و بایگانی می شود. در صورت نبود لیبل، خود لات نامبر در این فرم ثبت می شود. در دفتر تحویل پک ها به مصرف کننده ها (مثلا بخش ها و اتاق عمل ها)، در زمان تحویل، لات نامبر یادداشت می شود. در محل استفاده از پک، لات نامبر در پرونده بیمار ثبت می شود.

how-to-perform-and-implement-a-centralized-sterile-readout-protocol

 

دانلود روش انجام و پیاده سازی پروتکل بازخوانی یا فراخوانی در بخش استریل مرکزی

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *