Table Top Steam Sterilizer Monitoring

بووی دیک روزنه

پیش از اولین سیکل کاری استریلایزر از نوع پیش خلا یا کلاس B، آزمون بووی دیک (Bowie& Dick: BD) انجام می شود. البته با توجه به توصیه سازنده استریلایزر، ممکن است نیاز به یک گرم کردن استریلایزر مطابق با روش توصیه شده یا اجرای برنامه گرم کردن وجود داشته باشد.

پس در عمل، دومین سـیکل دستـگاه برای آزمون بـووی دیک استفاده می شود، اولین سیکل فقط نقش گرم کردن دستگاه را دارد. این آزمون به منظور کشف نشتی های هوا، خروج ناکافی هوا، نفوذ ناکافی بخار و وجود گازهای غیرقابل تغلیظ است. این موارد خطا، می توانند منجر به استریل نشدن وسایل شوند. آزمون بووی دیک باید با چمبر خالی، یعنی فقط حاوی تست بووی دیک، انجام شود. سیکل آزمون بووی دیک باید توسط سازنده استریلایزر تعبـیه شده باشد.

زمان فاز اصلی سیـکل باید 5/3 دقیقه در دمای 134 درجه سانتی گراد باشد، البته در صورتی که استریلایزر قابلیت تنظیم نیم دقیقه در زمان را ندارد، زمان 4 دقیقه تنـظیم شود. مرحله خشک کن باید حذف شود (دقت کنید به دلیل نبود فاز خشک کن یا حداکثر 1 دقیقه بودن آن، در انتهای سیکل آزمون بووی دیک، چمبر و تست بووی دیـک داخـل آن داغ هستند و ممکن است اندیکاتور خیس باشد که اشکالی ندارد).

در صورتی که زمان یا دمای آزمون بیش از مقدار توصیه شده باشد، نتایج آزمون ارزشی ندارند. محل قراردادن تست پک بووی دیـک یا PCD در چمبر اسـتریـلایزر، در پایین ترین طبقه، در جلو، نزدیک به در، و بر بالای محل فاضلاب یا تخلیه است. محل معمول فاضلاب در چمبر یک استریلایزر در شکل مشخص شده است. در صورتی که سازنده استریلایزر، نقطه دیگری را به عنوان نقطه سرد چمبر معرفی کرده است، تست پک یا PCD آزمون بووی دیک در آن نقطه قرار داده می شود.

شیمیایی هر سیکل

در هـر پـک یـا سیـنی یا ظرف کانتینر فلزی، یک اندیکاتور داخلی (Internal Indicator) در سخت ترین نقطه نفوذ بخار قرار داده می شود، تعیین سخت ترین نقطه به عهده خود کاربر است، این نقطه ممکن است مرکز هندسی پک باشد یا نباشد. انتخاب نقطه سخت در ظروف بسته بندی خاص باید بر اساس نظر سازنده ظرف بسته بندی باشد.

Internal Indicator

در داخل هر پک، اندیکاتور شیمیایی (CI) کلاس 4 یا 5 یا 6 استفاده می شود. باید در تمام پک ها اندیکاتور شیمیایی کلاس 6 (یا 5) استفاده شود، در صورت تمایل به استفاده از کلاس 4، فقط باید در پک های بسیار سبک و ساده از آن استفاده کرد، چرا که از نفوذ بخار به داخل آن پک های ساده، اطمینان بیشتری وجود دارد. در صورتی که در محل مصرف، مثلا اتاق عمل یا جراحی، اندیـکاتور داخـلی وضعیتی را نشان می دهد که گویای فراهم نشدن شرایط لازم فرآیند استریلیزاسیون است، نباید از وسایل داخل پک استفاده شود.

بیولوژیک روتین

آزمون اسپور با استفاده از اندیکاتورهای بیولوژیک انجام می شود. یک اندیکاتور بیـولوژیک (BI) در زمان آزمون همیشه باید داخل یک PCD یا تست پک قرار داده شود تا سخت گیری لازم و کافی در آزمون وجود داشته باشد. اگر از تست پک تجاری استفاده نمی شود، اندیکاتور بیولوژیک، درون سخت ترین پکی که در آن استریلایزر استریل می شود قرار داده می شود. سخت ترین پک یعنی پک یا ظرفی که رسیدن بخار و دما به داخل آن در مقایسه با پک های دیگر مشکل تر است.

اندیکاتور بیـولوژیک (BI)

البته پکی که برای اندیکاتور بیولوژیک استفاده می شود، فقط برای آزمون است، چرا که در پایان سیکل باز می شود و استریل نخواهد بود و قابل استفاده نیست. استفاده از یک عدد اندیکاتور بیولوژیک برای آزمون کافی است. در صورتی که در هر دستگاه استریلایزر، از انواع مختلفی از سیکل ها استفاده می شود، هر یک از انواع سیکل ها باید مورد آزمون قرار بگیرد. آزمون بیولوژیک در هر روز استفاده از دستگاه استریلایزر یا چندروزیک بار یا هفتگی انجام می شود.

به منظور اطمینان از زنده بودن اسپورها، قابلیت رشد دادن توسط محیط کشت، و درست بودن دمای انکوباسیون، لازم است در هر بار استفاده از اندیکاتور بیولوژیک برای انجام آزمون، دست کم یک عدد اندیکاتور بیولوژیک از همان شماره لات (یا همان جعبه اندیکاتور)، بدون قرارگرفتن در اتوکلاو، انکوبه شود و رشد اسپورها مشاهده شود.

همان طور که در شکل روبرو مشخص است چمبر خالی نیست و هم شامل پک های مختلف است که در هر یک اندیکاتور شیمیایی قرار دارد و هم شامل تست پک یا PCD است که محتوی اندیکاتور بیولوژیک است. محل قراردادن تست پک یا PCD در چمبر اسـتریلایزر، در پایین ترین طبقه، در جلو، نزدیک به در، و بر بالای محل فاضلاب یا تخلیه است. محل معمول فاضلاب در چمبر یک استریلایزر در شکل مشخص شده است. در صورتی که سازنده استریلایزر، نقطه دیگری را به عنوان نقطه سرد چمبر معرفی کرده است، تست پک یا PCD آزمون بیولوژیک در آن نقطه قرار داده می شود.

پس از نصب و تعمیرات کلی – بیولوژیک و بووی دیک

بررسی صحت عملکرد استریلایزر پس از نصب، جابه جایی، نقص در عملکرد استریلایزر، تعمیرات کلی، تغییرات کلی، و نقص در فرآیند استریلیزاسیون، باید انجام شود. آزمون اسپور با استفاده از اندیکاتورهای بیولوژیک (BI) انجام می شود.

یک اندیکاتور بیولوژیک در زمان آزمون همیشه باید داخل یک PCD یا تست پک قرار داده شده باشد تا سخت گیری لازم و کافی در آزمون وجود داشته باشد. اگر از تست پک تجاری استفاده نمی شود، اندیکاتور بیولوژیک، درون سخت ترین پکی که در آن استریلایزر استریل می شود قرار داده می شود.

سخت ترین پک یعنی پک یا ظرفی که رسیدن بخار و دما به داخل آن در مقایسه با پک های دیگر مشکل تر است. استفاده از یک عدد اندیکاتور بیولوژیک برای هربار آزمون کافی است. در صورتی که در هر دستگاه استریلایزر، از انواع مختلفی از سیکل ها استفاده می شود، هر یک از انواع سیکل ها باید مورد آزمون قرار بگیرد.

لازم است سه سیکل متوالی با اندیکاتور بیولوژیک آزمون شود (چمبر باید پر باشد، البته باید برای پرکردن چمبر از وسایلی استفاده کرد که قرار نیست از آن ها پس از آزمون به عنوان وسیله استریل استفاده شود. اگر اتوکلاو بزرگ است و رومیزی نیست، یعنی بیش از 60 لیتر، برای آزمون بیولوژیک پس از نصب و تعمیرات، چمبر باید خالی باشد). سه سیکل متوالی بعدی، در صورت پیش خلا بودن یا کلاس B بودن استریلایزر بخار، انجام آزمون بووی دیک است.

آزمون بووی دیک همیشه باید با استفاده از چمبر خالی و برنامه یا سیکل مخصوص آزمون بووی دیک انجام شود. پس در کل، دست کم شش سیکل آزمون پس از نصـب و تعمیرات کـلی اجرا می شود (3سیکل بیولوژیک و سه سیکل بووی دیک). به منظور اطمینان از زنده بودن اسپورها، قابلیت رشد دادن توسط محیط کشت، و درست بودن دمای انکوباسیون، لازم است در هر بار استـفاده از اندیکاتور بیولوژیک برای انجام آزمون، دست کم یک عدد اندیکاتور بیولوژیک از همان شماره لات (یا همان جعبه اندیکاتور)، بدون قرارگرفتن در شرایط استریلیزاسیون، انکوبه شود و رشد اسپورها مشاهده شود.

محل قراردادن تست پک یا PCD در چمبر اسـتریلایزر، در پایین ترین طبقه، در جلو، نزدیک به در، و بر بالای محل فاضلاب یا تخلیه است. محل معمول فاضلاب در چمبر یک استریلایزر در شکل مشخص شده است. در صورتی که سازنده استریلایزر، نقطه دیگری را به عنوان نقطه سرد چمبر معرفی کرده است، تست پک یا PCD آزمون بووی دیک و بیولوژیک در آن نقطه قرار داده می شود.

 

دانلود خلاصه پایش شیمیایی و بیولوژیک اتوکلاو بخار رومیزی یا کوچک

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود | ثبت نام
لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد