در این شماره گاهنامه، در ادامه دو شماره پیشین، موارد مربوط به ظروف یا سیستم های کانتینری در استریلیزاسیون به اختصار مرور می شود.

Packaging & Sterilization

در گاهنامه شماره 205 مروری بر بسته بندی و انبارش شد. با توجه به تاثیر و اهمیت انتخاب بسته بندی، انجام آن و انبارش، در درستی فرآیند استریلیزاسیون و استریل ماندن وسایل، در دو شماره پیشین یعنی گاهنامه شماره 303 و گاهنامه شماره 304، موارد مرتبط به سیستم های کانتینری در استریلیزاسیون مرور شدند.

کانتینرهای فلزی یا Rigid Containerها یا Container Systemها هم محافظت فیزیکی خوبی از وسایل و ابزار که قرار است استریل شوند دارند و هم با استریل نگهداشتن آن ها پس از فرآیند استریلیزاسیون، زمان زیادی از آن ها در برابر آلودگی ها مراقبت می کنند. در این شماره به مواردی که در زمان خرید کانتینرها بهتر است به آن ها توجه شود، پرداخته می شود. در زمان خرید هر کالایی مجموع عوامل کیفیت و قابلیت، قیمت، و خدمات پیش و پس از فروش تاثیرگذارند.

Evaluation

کانتینرها فقط باید در سیکل های استریلیزاسیونی استفاده شوند که سازنده کانتینر استفاده در آن سیکل ها را تایید می کند. در این قسمت به آزمون های در زمان خرید کانتینرها اشاره می شود و پس از آن، در قسمت بعدی، فهرست کامل موارد لازم به توجه در زمان خرید کانتینرها مرور می شود.

 Dynamic-air-removal Steam Sterilizers

ابتدا برای استریلایزرهای پیش خلا آزمون ها را برمی شماریم. آزمون برای ارزیابی چهار جنبه اساسی استفاده از کانتینر در استریلایزر پیش خلا است:
الف) آیا در زمانی که چمبر استریلایزر به بیشینه میزان خلا و خروج هوا رسیده است، طراحی کانتینر اجازه خروج هوای کافی از کانتینر را می دهد؟
ب) آیا طراحی کانتینر اجازه نفوذ کافی به بخار می دهد تا تعادل بین چمبر استریلایزر و داخل و محتویات کانتینر برقرار شود؟
پ) آیا طراحی کانتینر و طراحی استریلایزر به همراه یکدیگر، به شرایط استریلیزاسیون می رسند؟
ت) آیا ترکیب طراحی استریلایـزر و طراحی کانتـینر طـوری هست کـه اجازه خشک شدن کافی را بدهد و به حفظ استریلیتی کمک کند؟
کانتینر آزمون با بزرگترین ست ابزار تهیه می شود (به همراه مواد جاذب در صورت وجود). اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیک بر اساس مطالب پیشین قرار داده می شوند. کانتینرها با دیگر بسته بندی های منعطف تفاوتی دارند و آن این است که شبیه یک چمبر در چمبر استریلایزر هستند و باید توجه ویژه به وضعیت خروج هوا از آن ها داشت. به جز آن، ورود عامل استریل کننده به کانتینر، از طریق نقاط خاصی صورت می گیرد، نه از تمام سطوح آن. آزمون با استفاده از دو نوع ترکیب انجام می شود؛ یکی بار ماکسیمم (Maximum-load) و دیگری بار کوچک (Small-load). در بار ماکسیمم، کاربر باید دو کانتینر آزمون در پایین ترین طبقه چمبر بر بالای تخلیه یا فاضلاب قرار دهد، و در صورتی که فضای کافی وجود دارد، بر روی هر طبقه دیگر هم دو کانتینر آزمون قرار دهد. به عنوان نمونه اگر استریلایزر دارای سه طبقه است، باید شش کانتینر آزمون استفاده و قرار داده شود. باقی فضای چمبر هم باید با وسایل معمول و عرف مرکز پر شود. در آزمون بار کوچک، در کل چمبر خـالی، فـقط یک کانتـینر آزمون بر روی پایین ترین طبقه و بر بالای نقطه تخلیه قرار داده می شود. سیکل استریلیزاسیون پس از قراردادن کانتینر (ها) آغاز می شود، پارامترهای سیکل شامل زمان فاز استریلیزاسیون، بر اساس توصیه سازنده کانتینر خواهد بود. در پایان سیکل، اندیکاتورهای شیمیایی بررسی و اندیکاتورهای بیولوژیک انکوبه می شوند. آزمون بار ماکسیمم انجام می شود تا اطمینان پیدا شود که هوای زیادی که داخل کانتـینرها وجود دارد، به درسـتی تخـلیه می شود و میزان بخار موجود برای استریل کردن کافی است، در حالتی که میزان جرم بالای وسایل، کندانس قابل توجهی ایجاد می کند. بار ماکسیمم هم چنین به کاربر این اطلاعات را می دهد که آیا نیازی به تغییرات در مرحله خشک کردن وجود دارد یا خیر. آزمون بار کوچک موارد مرتـبط با یک بار کـم یعنی وسایل کم در چمـبر را مشخص می کند، مواردی که به دلیل پدیده ای در استریلایزرهای پیش خلا است که در زمان ورود بخار، هوای باقی مانده می تواند سوار بر وسایل و بسته بندی های داخل چمبر شود.
اگر اندیکاتورهای شیمیایی و/ یا بیولوژیک گویای این باشند که فرآیند استریلیزاسیون کامل نبوده است، ممکن است ایرادی از خود استریلایزر، از خود کانتینر، و یا از ترکیب آن کانتینر و آن استریلایزر یا آن سیکل باشد. لازم است پایش فیزیکی را نیز بررسی کرد، مانند برگه چاپی استریلایزر در پایان سیکل و موارد مشابه. اگر اشکالی در کار وجود دارد، لازم است بدون استفاده از کانتینرها، دستگاه با آزمون بووی دیک بررسی شود. در صورتی که عملکرد استریلایزر مورد تردید است، باید با سازنده آن مشکل را بررسی کرد و در صورتی که ظاهرا عملکرد کانتینر درست نیست، باید از سازنده کانتینر برای حل مشکل کمک گرفت.

 Gravity-displacement Steam Sterilizers

در این قسمت به استریلایزرهای گراویتی می پردازیم. همان موارد برشمرده برای استریلایزرهای پیش خلا، دلیل آزمون این نوع از استریلایزرها یا سیکل ها نیز هست. عملکرد این نوع استریلایزر در خارج کردن هوا خوب نیست و به همین دلیل آزمودن آن اهمیت بیشتری دارد.
کانتینر آزمون با بزرگترین ست ابزار تهیه می شود (به همراه مواد جاذب در صورت وجود). اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیک بر اساس مطالب پیشین قرار داده می شوند. در جایی که در فرآیند آزمون مشخص شده است، کانتینرهای آزمون باید بر اساس اندازه و شکلی انتخاب شوند که کوچک تـرین مساحت مـمکن برای نفـوذ عـامل استریل کننده را نسبت به حجم کانتینر دارند. انتخاب می تواند بر اساس محاسبه نسبت بین تعداد سوراخ ها در قسمت فلیتردار درب کانتینر و حجم کانتینر باشد. برای نمونه، کانتینری که 15 سانتی متر عمق، 30 سانتی متر عرض، و 43 سانتی متر طول دارد، حجم آن با ضرب 15 در 30 در 43 به دست می آید. اگر کانتینر دارای 420 سوراخ در قسمت فیلتردار است، نسبت فضای ممکن ورود عامل استریل کننده به حجم، برابر 420 تقسیم بر عدد حجم می شود. حال اگر یک کانتینر همان ابعاد را داشته باشد، اما سوراخ های کمتری داشته باشد، نسبت آن کوچک تر خواهد بود. اگر بین چند کانتینر موجود، نسبت ها برابر است، کانتینری باید برای آزمون انتخاب شود که حجم بزرگتری دارد. لازم به ذکر است تعریف این نسبت با این فرض است که تمام سوراخ های کانتینرهای ساخت یک سازنده، همگی برابر هستند. در صورتی که اندازه سوراخ ها بر روی کانتینرها با یکدیگر برابر نیستند، باید از سازنده کانتینر مشورت گرفت تا کوچک ترین نسبت مساحت نفوذ عامـل استریل کننده به حـجم کل تعیین شود. یک کانتینر با کوچک ترین نسبت، در نقش بدترین شرایط و چالش در فرآیند استریلیزاسیون خواهد بود. این کانتینر به کشف مشکلاتی از قبیل عدم خروج کافی هوا از کانتینر در چمبر کمک می کند.


برای انجام آزمون برای استریلایزر گراویتی، یک آزمون بار ماکسیمم و یک آزمون بار کوچک انجام می شود. در آزمون بار ماکسیمم، دو کانتینر آزمون در پایین ترین طبقه چمبر بر بالای نقطه تخلیه قرار داده می شود، این دو کانتینر باید دارای کوچک ترین نسبت مساحت نفوذ به حجم کل باشند. بر روی هریک از طبقات دیگر چمبر هم دو کانتینر باید قرار داده شود که اندازه این کانتینرها از دیگر اندازه های کانتینرهای مورد ارزیابی خواهد بود. باقی فضای چمبر با سایر وسایل و بسته بندی های مورد استفاده پر می شود. در آزمون بار کوچک، یک کانتینر آزمون استفاده می شود. این کانتینر باید کوچک ترین نسبت مساحت نفوذ عامل استریل کننده به حجم کل کانتینر را داشته باشد. این کانتینر بر بالای نقطه تخلیه در پایین ترین طبقه چمبر استریلایزر گراویتی مورد ارزیابی قرار داده می شود.


سپس سیکل استریلیزاسـیون گراویـتی بر اساس توصیه های سازنده کانتینر آغاز می شود و در پایان سیکل، اندیکاتورهای شیمیایی بررسی و اندیکاتورهای بیولوژیک انکوبه می شوند. آزمون بار ماکسیمم انجام می شود تا اطمینان پیدا شود در یک بار کامل، نفوذ بخار به داخل کانتینر به اندازه کافی بوده است تا پس از خروج هوا، تماس بخار با محتویات داخل کانتینر به طور موثر انجام گرفته باشد. آزمون بار کوچک، نشان خواهد داد که خروج هوا از کانتینر و گرم شدن داخل کانـتینر و محـتویات آن، تـقریبا هم زمان رخ می دهد. وجود تاخیر قابل توجه در گرم شدن کانتینر یا خروج هوا، می تواند منجر به نقص در استریلیزاسیون شود. اگر شیر تخلیه ترموستاتیک چمبر بسته شود و فاز اصلی استریلیزاسیون پیش از آن که محتویات کانتینر به دمای فاز استریلیزاسیون رسیده باشند، آغاز شود، چنین تاخیری می تواند رخ دهد و در استریلیزاسیون نقص باشد.


اگر اندیکاتورهای شیمیایی و/یا بیولوژیک گویای این باشند که فرآیند استریلیزاسیون کامل نبوده است، ممکن است ایرادی از خود استریلایزر، از خود کانتینر، و یا از ترکیب آن کانتینر و آن استریلایزر یا آن سیکل باشد. لازم است پایش فیزیکی را نیز بررسی کرد، مانند برگه چاپی استریلایزر در پایان سیکل و موارد مشابه. اگر اشکالی در نتیجه کار وجود دارد، لازم است بدون استفاده از کانتینرها، دستگاه با آزمون اندیکاتورهای بیولوژیک بررسی شود. در صورتی که عملکرد استریلایزر مورد تردید است، باید با سازنده آن مشکل را بررسی کرد و در صورتی که ظاهرا عملکرد کانتینر درست نیست، باید از سازنده کانتینر برای حل مشکل کمک گرفت.

 

نوع استریلایزر نوع سیکل تعداد کانتینرهای آزمون
پیش خلا بسته بندی شده بار ماکسیمم
بار کوچک
پیش خلا بدون بسته بندی بار کوچک
گراویتی بسته بندی شده بار ماکسیمم
بار کوچک

 Pre-purchase Evaluation Protocol

در این قسمت، فهرست کامل مـوارد لازم به توجـه در زمان خرید کانتینرها مرور می شود:

1) مقدمه:

1-1) انواع مختلفی از کانتینرهای استریلیزاسیون به شکل تجاری و قابل خرید وجود دارند. دلایل متعددی برای استفاده از آن ها در مراکز درمانی و بخش استریل مرکزی وجود دارد:

الف) کاهش هزینه ها

ب) مسائل زیست محیطی ناشی از استفاده از مواد بسته بندی دورانداختنی و یکبارمصرف

پ) بهبود انجام استریلیزاسیون و حفظ استریلیتی وسایل و ابزار استریل شده

ت) محافظت مکانیکی بهتر از ابزار و وسایل استریل شده

ث) استانداردسازی و سازماندهی ست های ابزار جراحی و تجهیزات

ج) استفاده بهتر از فضای انبارش وسایل استریل

چ) حذف نیاز یا کاهش نیاز به اختصاص فضا برای انبارکردن پارچه ها و کاغذهای بسته بندی

ح) کاهش فضای قراردادن ابزار و وسایل آلوده

1-2) ایجاد یک پروتکل یا برنامه خاص در مرکز درمانی، در ادامه تصمیم در ارزیابی استفاده از کانتینرهای استریلیزاسیون لازم به نظر می آید. پاسخ دادن به این پرسش ها، در ایجاد پروتکل ارزیابی کمک خواهد کرد:

الف) دلایل مطرح شدن استفاده از کانتینرهای استریلیزاسیون در مرکز چیست؟ آیا این دلایل مقادیر قابل بیان و عددی دارند؟

ب) زمان مورد نیاز برای ارزیابی هر یک از کانتینرها چقدر خواهد بود؟

پ) چه افرادی در فرآیند ارزیابی حضور خواهند داشت؟ پیشگیری و کنترل عفونت، اتاق عمل، بخش استریل مرکزی، دیگر بخش ها؟ در کل بهتر است تمام قسمت هایی که با کانتینر سروکار دارند یا از آن استفاده می کنند در فرآیند ارزیابی حاضر باشند.

ت) هزینه های مقایسه ای برای انواع روش های بسته بندی (یکبارمصرف، چندبارمصرف، کانتینر) چگونه است؟ استفاده از کانتینرها چگونه بر کاهش هزینه های جاری تاثیر می گذارد؟

ث) در صورتی که در حال حاضر از یک برند خاص کانتینر استفاده می شود، افزودن یک برند دیگر کانتینر به مرکز چه تاثیری بر عملکرد خواهد داشت؟

ج) چه نکات کلیدی در ارزیابی نقش حساسی خواهند داشت؟

چ) چه تعداد از هر نوع کانتینر برای ارزیابی مورد نیاز خواهد بود؟

ح) چه اطلاعاتی برای تهیه کردن ارزیابی لازم است و از چه افرادی باید گرفت؟

پروتکل ارزیابی باید دارای پرسش نامه های خاصی باشد که نیازها و مشکلات مربوط به کانتینر را در هر قسمتی که با آن سروکار دارند یا از آن استفاده می کنند، در نظر گرفته باشد. در ادامه پرسش هایی نمونه برای ایجاد پروتکل ارزیابی توسط پرسنل مراکز درمانی آورده شده است.

2) ملاحظات کلی:

الف) آیا کانتینر دارای تاییدیه FDA برای استفاده در استریلیزاسیون می باشد؟

ب) آیا داده های علمی برای تایید ادعاهای سازنده مثلا در مورد نوع فرآیند استریلیزاسیون و پارامترهای فرآیند استریلیزاسیون و غیره موجود است؟

پ) آیا اطلاعات آزمون با استفاده از اندیکاتورهای بیولوژیک و یا روش های معادل وجود دارد؟

ت) آیا مستندات به تمام المان های عملکردی در فازهای فرآیند استریلیزاسیون، خشک کن، و حفظ استریلیتی اشاره دارند؟

ث) آیا آزمون انـجام شده، مـعرف انواع وسـایلی که قرار است استریل شوند می باشد؟

ج) آیا کانتینر موردنظر برای استفاده در انواع استریلایزرهای موجود در مرکز درمانی مناسب است؟

چ) آیا دستورالعمل و توصیه های سازنده (IFU) به شکل مکتوب در دسترس هستند؟ آیا مصور و به راحتی قابل استفاده هستند؟

ح) آیا خدمات پشتیبانی علمی و خدمات پس از فروش توسط سازنده در این موارد وجود دارد؟ در زمان ارزیابی؛ در زمان پیاده سازی استفاده از کانتینرها؛ آموزش پرسنل در زمان های لازم؛ علت یابی و حل مشکلات در زمان بروز مشکلات.

خ) آیا کانتینرها در اندازه های مناسب برای وسایل و ابزار موجود هستند؟ آیا لازم است که کانتینرها مورد تایید همه استفاده کننده ها در مرکز باشند؟

د) عمر مفید کانتینرها و قطعات آن ها چقدر است؟ سازنده چه گارانتی و تضمین و خدماتی را ارائه می دهد؟

ذ) آیا استفاده از کانتینرها برای مرکز درمانی، کاهش هزینه ها را در بلند مدت خواهد داشت؟

3) ابزار و وسایلی که قرار است در کانتینر استریل شوند:

الف) آیا قرار است تمام ابزار و وسایل کانتینری شوند یا فقط ابزار حساس (مانند ابزار میکروسرجری یا پلاستیکی) یا ابزار تخصصی (مانند ابزار برقی، ابزار ارتوپدی، ابزار قلبی، ابزار جراحی اعصاب، …)؟

ب) آیا برای سفارشی کردن کانتینرها نیاز به نگهدارنده و براکت و وسایل محافظتی ویژه ابزار تخصصی وجود دارد؟

پ) آیا تمام ابزاری که در یک اتاق استفاده می شود، در کانتینرها قرار داده خواهند شد؟

ت) آیا ابزار اتاق اورژانس، زایمان، سرپایی، درمان بیماری های تنفسی، یا رادیولوژی نیز کانتینری خواهند شد؟

ث) بیشترین تعداد ست ابزار که در مدت زمان 30 دقیقه از اتاق های عمل و دیگر بخش های مصرف کننده به بخش استریل مرکزی تحویل می شود چه تعدادی است؟

ج) آیا کانتینرها به عنوان سینی کار (مثلا در انجام برش و خرد کردن، کشیدن مایع نخاعی، قراردادن چست تیوب، یا کاتتر قلبی) استفاده می شوند؟ یعنی آیا فضا و سبد داخل کانتینر به عنوان فضای استریل قابل استفاده هست؟

چ) آیا ابزار در ست های استانداردی ساماندهی می شوند که در مرکز به همراه کانتینرهای اختصاصی به عنوان پک کامل جابجا می شوند؟

4) ملاحظات در تمیزکردن و آلودگی زدایی

الف) آیا کانتینر به آسانی قابل دمونتاژ یا جداکردن قطعات هست؟ آیا قسمتی وجود دارد که در تمیزکردن اشکال ایجاد کند؟

ب) آیا کانتینر و قسمت های داخلی آن قابلیت شستشوی دستی یا خودکار (با استفاده از دستگاه) را دارند؟ آیا طراحی سبدها یا دیگر متعلقات کانتینر، مانعی برای شستشو به هر یک از این روش ها ایجاد می کنند؟

پ) آیا به منظور جلوگیری از آسیب به کانتینرها، نیازی به تغییر نوع مواد شوینده یا ضدعفونی کننده هایی که در حال حاضر در مرکز استفاده می شوند وجود دارد؟

ت) آیا فضای کافی در قسمت آلودگی زدایی (کثیف) بخش استریل مرکزی وجود دارد تا کانتینرها دمونتاژ شوند و منتظر تمیزشدن بمانند؟

ث) آیا استفاده از کانتینرها حجم کاری قسمت آلودگی زدایی (کثیف) را افزایش خواهد داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا تجهیزات، زمان، و پرسنل اجازه افزایش کار را می دهد؟

ج) آیا در دستگاه واشینگ نیازی به اضافه کردن سبد یا نگهدارنده ای برای قراردادن کانتینرها وجود دارد؟ آیا زمان کافی در سیکل شستشو برای کانتینرها در نظر گرفته شده و تنظیم شده است؟

چ) آیا از خود کانتینر برای حمل ابزار و وسایل آلوده می توان استفاده کرد؟

5) ملاحظات در آماده سازی و بستن و چینش:

الف) آیا اجزای کانتینر را به سادگی می توان سوار کرد؟ آیا درب و کفی کانتینر به سادگی قابل شناسایی هستند؟ آیا صفحات قراردادن فیلتر بالا و پایین به جای هم قابل استفاده هستند یا به آسانی برای قراردادن در جای درست، قابل تشخیص هستند؟ آیا قطعات کانتینر بین کانتینرها با اندازه های مختلف قابل تعویض و استفاده هستند؟

ب) آیا این آسیب ها به آسانی قابل تشخیص هستند؟ آسیب به گسکت، لبه ها، صفحه نگهداری فیلتر، حلقه های نگهداری فیلتر، سوپاپ ها، و مکانیسم چفت شدن.

پ) آیا متعلقات لازم برای ساماندهی و محکم نگهداشتن ابزار در موقعیت مناسب به منظور محافظت و استریلیزاسیون موجود است؟ آیا آزمون لازم برای اطمینان از این موضوع انجام گرفته است که این متعلقات مانعی برای تماس عامل استریل کننده با سطوح ابزار ایجاد نمی کنند؟

ت) آیا بیشترین وزن ممکن ابزار برای انجام درست استریلیزاسیون، خشک کردن یا هوادهی ابزار در یک کانتینر توسط سازنده مشخص شده است؟ آیا مستندی برای این نکته وجود دارد؟ آیا وزن بیشینه اعلام شده، فقط وزن ابزارها است یا مجموع وزن ابزارها و کانتینر؟ آیا بیشینه وزن تعیین شده با توجه به ایمنی پرسنل در زمان حمل کانتینر است یا با توجه به استریلیزاسیون و خشک شدن یا هر دوی این موارد؟

ث) آیا هیچ دستورالعمل خاصی برای پخش کردن ابزارهای فلزی سنگین، مانند ابزار ارتوپدی، در زمان چینش وسایل و ابزار در سبد کانتینر وجود دارد؟

ج) آیا می توان از سینـی ها و سبدهای دیگر (در صورت انـدازه بودن) غـیر از آن هایی که برای آن کانتینر طراحی شده است استفاده کرد؟ آیا استفاده از سبدهای دیگر تاثیری بر استریلیزاسیون و خشک شدن خواهد داشت؟

چ) آیا می توان از سینی های محافظتی یا ساماندهی ابزار تخصصی (مانند ست های ایمپلنت ارتوپدی) در صورتی که دارای اندازه مناسب باشند در کانتینر استفاده کرد؟

ح) توصیه سازنده در مورد استفاده از مواد جاذب (مانند حوله های جراحی) در درون ست به منظور کمک کردن به خشک شدن چیست؟ در صورتی که استفاده از این نوع مواد توصیه شده است، کجا باید قرار داده شوند؟ (مثلا در سبد، در سینی، کف کانتینر)

خ) آیا توصیه خاصی در مورد محل قراردادن اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیک توسط سازنده کانتینر وجود دارد؟

د) آیا بستن، چفت کردن، و لیبل زدن کانتینر را می توان به آسانی انجام داد؟

ذ) آیا لیبل بیرونی و اندیکاتور شیمیایی خارج کانتینر با الزامات مرکز درمانی مطابقت دارند؟

 

6) انطباق کانتینر و سیکل استریلیزاسیون

الف) چه نوع فرآیندهای استریلیزاسیونی با کانتینر موردنظر سازگار است؟ آیا ملاحظات خاصی برای هر نوع فرآیندی وجود دارد؟

ب) آیا سازگاری کانتینر مورد نظر در هر نوع استریلایزر و هر سیکل مناسب استریلیزاسیون آن با استفاده از اندیکاتورهای بیولوژیک آزمون شده است؟

7) بارگذاری استریلایزر

الف) آیا می توان کانتینر موردنظر را به شکل افقی در طبقات استریلایزر قرار داد بدون این که تماسی با دیواره های چمبر آن داشته باشد؟

ب) آیا اندازه کانتینر فضای موجود چمبر را به طور بهینه قابل استفاده خواهد کرد؟

پ) آیا جابه جا کردن کانتینرها در زمان بارگذاری در استریلایزر و در زمان برداشتن از استریلایزر به کاربران آسیب بدنی می زند یا کاربران می توانند موقعیت بدنی مناسب در زمان جابه جایی داشته باشند؟

ت) آیا ملاحظات ویژه ای در مورد بارگذاری های خاص، بارهای مخلوط، روش قراردادن کانتینرها بر روی طبقات، یا دیگر نکات بارگذاری استریلایزر وجود دارد؟ مثلا آیا یک بار مخلوط منجر به ایجاد پک های مرطوب یا دیگر مشکلات در خشک شدن می شود؟

ث) آیا در کل محدودیتی برای تعداد کانتینر در هر سیکل وجود دارد؟ آیا هیچ محدودیتی برای وزن بار در هر سیکل وجود دارد؟

ج) آیا سازنده کانتینر توصیه ای به استفاده از پوشش های جاذب بر روی طبقات استریلایزر به منظور تسهیل در خشک کردن دارد؟ آیا هیچ موادی وجود دارد که منع مصرف داشته باشد؟

چ) آیا امکان قراردادن کانتینرها بر روی هم وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، در چه نوع سیکل و فرآیند استریلیزاسیونی؟ آیا کاملا یکی بر روی دیگری قرار داده شود؟ یا یکی بر روی دوتای دیگر (یعنی بخشی از کانتینر بالایی بر روی یکی از کانتینرهای زیرین و بخشی دیگر از کانتینر بالایی بر روی دیگر کانتینر زیرین)؟ یا بیشتر کانتینر بالایی بر روی کانتینر زیرین و بخشی از آن ها بدون تماس با هم؟

ح) آیا در زمان قراردادن کانتینرها بر روی هم، استریلیزاسیون و خشک کردن یا هوادهی کارایی لازم را دارند؟ آیا آزمونی انجام شده است و آیا در این آزمون از نمونه وسایلی استفاده شده است که قرار است استریل شوند؟

 

8) انتخاب زمان مناسب برای فاز استریلیزاسیون و خشک کن

الف) آیا امکان استفاده از سیکل هایی که ویژه پک های بسته بندی شده تعریف شده اند، برای کانتینرها هم وجود دارد؟

ب) آیا سازنده کانتینر روشی برای آزمودن کارایی استریلایزر در زمان استفاده از آن کانتینر تعیین کرده است؟

پ) بر اساس مطالعات سازنده کانتینر، آیا لازم است زمان فاز استریلیزاسیون و خشک کن را افزایش داد؟ آیا مستندات آزمون های انجام شده برای تعیین پارامترهای مناسب سیکـل قابل دستـرسی است؟ آیا مستندات بازبینی شده اند؟

ت) برای خشک بودن ست ها در پایان سیکل، آیا توصیه شده است که بار داخل چمبر پیش از آغاز سیکل، گرم شوند؟ آیا توصیه شده است که پیش از برداشتن کانتینرها از چمبر، مدت زمان مشخصی در چمبر باقی بمانند؟ آیا داده های آزمون های انجام شده موجود هستند؟

ث) آیا سازنده روشی برای تعیین و تصدیق کارایی فاز خشک کردن ارائه کرده است؟

ج) آیا سازگاری کانتینر موردنظر با فرآیند استریلیزاسیون انتخاب شده و سیکل آن، با انجام آزمون در مرکز درمانی تصدیق شده است؟

 

9) برداشتن وسایل از چمبر و خنک شدن آن ها

الف) آیا دستورالعملی در مورد این که چه زمانی پس از پایان سیکل می توان به کانتینرها دست زد وجود دارد؟ چگونه باید به کانتینرها دست زد؟

ب) توصیه های سازنده برای خنک شدن در پایان سیکل چیست؟ آیا توصیه ها با توجه به ایمنی پرسنل برای جلوگیری از سوختگی است یا با توجه به جلوگیری از ایجاد کندانس یا با توجه به هر دو؟ آیا توصیه هایی در مورد مکان و محیطی که کانتینر باید در آن خنک بشود وجود دارد؟

 

10) حفظ استریلیتی

الف) آیا سازنده کانتینر آزمون کارایی کانتینر به عنوان یک سد میکروبی پس از استریلیزاسیون را انجام داده است و نتایج آزمون را ارائه می دهد؟ آیا روش های آزمون انجام شده توسط سازنده، محیط و فعالیت های مرکز درمانی را شبیه سازی می کند؟

ب) چه دلایلی ممکن است حفظ استریلیتی توسط کانتینر را دچار اشکال کنند؟ (مواردی چون لغزش فیلتر و نبودن در سر جای خود، اشکال در گسکت، نقص در مکانیسم چفت، محکم نبودن پیچ ها یا پرچ ها) آیا سازنده معیارهای بازرسی مناسبی تعیین کرده است تا از کارایی کانتینر اطمینان حاصل شود؟

پ) آیا وجود نم در درون کانتینر، پس از استریلیزاسیون، به عنوان یک منبع پـتانسیل آلـودگی در نظر گرفته می شود؟ یا ست استریل در نظر گرفته می شود؟ آیا مدارک و مستندات برای اثبات این ادعا وجود دارند؟

 

11) انبارش استریل

الف) آیا الزامات خاصی برای قسمت انبارش وجود دارد؟

ب) آیا سیستم های انبارش خاصی مورد نیاز است؟ آیا در جهت کاهش کار پرسنل در جابه جایی ها تا کم ترین میزان ممکن، گاری ها و ترالی های مخصوص در بخش انبارش موجود هستند؟

پ) آیا در تمام بخش های مرکز که انبارش و استفاده از کانتینرها انجام می شود، فضای لازم و کافی برای کانتینرها وجود دارد؟

ت) آیا لازم است به منظور تحمل وزن کانتینرها، قفسه های فضای انبارش تقویت و محکم تر شوند؟

ث) آیا پرسنل به آسانی و بدون آسیب بدنی، و با رعایت شرایط لازم برای پیشگیری و کنترل عفونت، قادر به چیدن و برداشتن کانتینرها از قفسه های انبارش هستند؟ آیا کانتینرها را می توان در قفسه ها روی هم قرار داد؟ آیا محدودیتی وجود دارد؟

ج) آیا کانتینرها برای قراردادن در گاری ها و ترالی ها اندازه مناسب دارند و بزرگ نیستند؟

 

12) حمل و جابه جایی

الف) آیا برای حمل و جابه جایی کانتینرها الزامات یا توصیه های خاصی وجود دارد؟

ب) آیا برای حمل کانتینرها در مرکز و به خارج از مرکز (در صورت نیاز) به گاری ها یا وسایل نقلیه خاصی نیاز وجود دارد؟ آیا امکانات موجود برای این موضوع پاسخگو هستند؟

 

13) تحویل آسپتیک در محل استفاده

الف) آیا کارکردن با کانتینر موردنظر برای پرسنل آسان است؟

ب) آیا بازکردن و برداشتن قفل ها (بست ها) و دستگیره های کانتینر آسان هستند؟

پ) آیا لیبل و اندیکاتور بیرونی (خارجی) در محلی روی کانتینر قرار دارند که بررسی آن ها توسط کاربر آسان باشد؟

ت) آیا برداشتن درب کانتینر به آسانی و بدون آلوده کردن محتویات کانتینر و دست های فرد اسکراب ممکن است؟

ث) آیا برداشتن سبدهای ابزار به آسانی و بدون آلوده کردن محتویات کانتینر و دست های فرد اسکراب ممکن است؟

ج) آیا تشخیص و بازرسی فیلترها، مکانیسم چفت شدن، و سوپاپ ها (والوها) به آسانی قابل انجام است؟

چ) در صورت استفاده از پوشش داخلی در کانتینر، آیا برداشتن آن به آسانی و بدون آلوده کردن محتویات کانتینر و دست های فرد اسکراب ممکن است؟

 

14) نتیجه گیری
شما یک انتخاب دارید. پس انتخابی را انجام دهید که به طور واضح پاسخگوی نیازهای شما است.

 

دانلود گاهنامه
این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود | ثبت نام
لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
رمز عبور را وارد کنید
رمز عبور حساب کاربری خود را وارد کنید
برگشت
درخواست بازیابی رمز عبور
لطفاً پست الکترونیک یا موبایل خود را وارد نمایید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید برای شماره موبایل شما ارسال گردید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ایمیل بازیابی ارسال شد!
لطفاً به صندوق الکترونیکی خود مراجعه کرده و بر روی لینک ارسال شده کلیک نمایید.
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد