اندیکاتور بیولوژیک استریلایزر بخار Crosstex SPSmedical امریکا

تست بیولوژیک اتوکلاو حاوی اسپورهای ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس، سمی نیست و هیچ گونه آلودگی در محیط نگهداری و محل استفاده ایجاد نمی کند.