اندیکاتور بیولوژیک پلاسما پر اکسید هیدروژن Crosstex SPSmedical امریکا

تست پلاسما یک نشانگر بیولوژیکی (ویال تست بیولوژیک یا نشانگر پلاسما) مخصوص دستگاه استریلایزر پلاسما، حاوی اسپورهای ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس می باشد.