انکوباتور ۶۰ درجه ۱۱ میلی متری Crosstex SPSmedical امریکا

این محصول جهت انکوباسیون اندیکاتورهای بیولوژیک در دمای 55 تا 60 درجه سانتی گراد است.