انکوباتور قابل تنظیم تایمردار ۱۳ میلی متر Crosstex SPSmedical امریکا

این محصول جهت انکوباسیون اندیکاتورهای بیولوژیک و بررسی صحت عملکرد استریلایزرها است.