مایع شستشوی PH خنثی Case Medical امریکا

SuperNova NPHD یک محلول شستشو ساخت کمپانی امریکایی Case Medical است که توسط EPA، سازمان محیط زیست ایالت متحده به عنوان محصول سبز و ایمن انتخاب شده است.