اندیکاتور شیمیایی کلاس ۶ نوع پیشرونده Steris امریکا

اندیکاتور SteriScan Six یک نشانگر تیپ (کلاس) 6 بخار ساخت کمپانی امریکایی STERIS می باشد و جهت بررسی صحت عملکرد انواع اتوکلاو بخار است.