اندیکاتور شیمیایی کلاس ۵ بخار-پیشرونده | تیپ ۵ بخار

اندیکاتور کلاس 5 طوری طراحـی و ساخـته می شـود که به تمـامی متغــیرهای یک نوع فرآیـنـد استریـلیزاسـیون واکنـش نشان می دهد