اندیکاتور بیولوژیک بخار پوشش پلاستیکی ۲۴ ساعته Crosstex SPSmedical امریکا

اندیکاتور بیولوژیک اتوکلاو بـرای انواع تست بیولوژیک اتـوکلاو بـخار کـلاس N، S، B و سیـکل Flash کاربـرد دارد. نشانگربیولوژیک را در خارج از یخچال نگهداری کنید.