بازرسی چشمی ابزار و وسایل

ابزار و وسایلی که قرار است ضدعفونی و یا استریل شوند، لازم است ابتدا تمیز شوند. این تمیزکردن لازم است تا این که آلودگی ها تا حدامکان حذف شوند و عامل ضدعفونی کننده و یا عامل استریل کننده بتواند به تمام نقاط لازم دسترسی داشته باشد و تاثیر خود را بگذارد.