نقص در فرآیند استریلیزاسیون – قسمت دوم

هدف استفاده از پایش فیزیکی، شیمیایی، و بیولوژیک این است که اطمینان از صحت فرآیند استریلیزاسیون و استریلیتی وسایل و مواد به دست آید، پس باید به قضاوت و گزارش آن ها توجه کرد و علت نقص را کشف کرد.