اندیکاتور شیمیایی اتیلن اکساید Crosstex SPSmedical امریکا

اتیلن اکساید تست شیمیایی تیپ 4، مخصوص دستگاه استریلایزر گاز اتیلن اتوکلاو می باشد. اندیکاتور اتیلن سمی نیست و هیچ گونه آلودگی ایجاد نمی کند.