اندیکاتور شیمیایی کلاس ۴ بخار | تیپ ۴ بخار

ریال

یکی از ابزارهای مونیتور کردن پارامترهای لازم در استریلیزاسیون یا همان بررسی صحت عملکرد در اسـتریلیزاسیون، اندیکاتورهای شیـمیـایی (Chemical Indicators: CIs) هستند.